Warszawa – Rembertów – AON – Koszary 32 Dywizjonu Artylerii Lekkiej

Został zaprojektowany przez Wandę Boerner-Przewłocką na planie litery C, z przeznaczeniem na budynek koszarowy 32. Dywizjonu Artylerii Lekkiej.

Naprzeciw placu apelowego wybudowano działownie, stajnie i pomieszczenia dla taborów tej jednostki. Głównym zadaniem 32. dal była obsługa CWPiech. W jej ramach oddział uczestniczył przede wszystkim w ćwiczeniach specjalnych (doświadczalnych), które wypracowywały nowe zasady walki, współpracy różnych rodzajów wojsk z artylerią. Oddział obowiązkowo uczestniczył też w oficjalnych pokazach dla delegacji krajowych i zagranicznych. Pododdziały 32. dal brały również udział w badaniach nowego sprzętu artyleryjskiego krajowego i zagranicznego. Na jego wyposażeniu znajdowały się głównie armaty 75 mm i haubice 100 mm. Dowódcami 32 dal byli m.in.: mjr Karol Lewandowski (1933), ppłk Edward Błaszczak, mjr Kowalski, ppłk dypl. Tadeusz Tabiszewski (1939), kpt. Józef Rylski (IX.1939.)

W czasie okupacji w budynku mieściły się koszary kompanii szkolnych bazy pociągów pancernych. Obok budynku zachowały się tory kolejowe, którymi szły transporty pociągów pancernych. Obecnie znajduje się tutaj Wydział Lotnictwa i Obrony Przeciwlotniczej AON (blok 22).

[Rembertów – kolebka orła białego]